Waxing

Eyebrows $20.00
Lip $12.00
Chin $12.00
Full Face $30.00
Underarms $20.00
Arms $20.00
Legs $45.00
Bikini $25.00
Brazilian $55.00
Brazilian Maintenance $35.00